1. [Kiểm tra thư ZingMail từ ZingChat2]
  2. [Truy cập Zing Mail từ ZingChat2]
  3. [Gửi thư/thiệp chúc cho bạn bè ngay trên ZingChat2]
  4. [Truy cập ZingMail từ các sản phẩm khác thuộc Zing]

1 [Kiểm tra thư ZingMail từ ZingChat2]

1.1 [Số thư chưa mở]
1.2 Tips

2 [Truy cập Zing Mail qua ZingChat2]

2.1
2.2

3 [Gửi thư/thiệp chúc tới bạn bè trên ZingChat2]

3.1 [Click chuột phải để gửi thư]
3.2 right click sent ecard

4 [Truy cập ZingMail từ các sản phảm khác của Zing]

4.1 [Thanh công cụ liên kết các sản phẩm Zing]