Tôi có thể trực tiếp gửi nội dung Ghi chú của mình đến bạn bè không?
Bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp vào "Gửi cho bạn bè" (như hình bên dưới). Bây giờ bạn đã có thể chia sẻ Ghi chú của mình với bạn bè.