Máy chủ POP3 và SMTP của hộp thư Zing là gì?

Có thể thiết lập địa chỉ máy chủ POP3 và SMTP như sau:

Mailbox POP3 server (port 110) SMTP server (port 25)
mail.zing.vn pop.zing.vn smtp.zing.vn
Máy chủ SMTP đòi hỏi công đoạn kiểm chứng.